Regulamin Programu Rabatowego BookingHost

  1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania rabatów kwotowych w ramach
Programu Rabatowego BookingHost (dalej: „Program”). 1.2. Organizatorem Programu jest
BookingHost Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Nakielska 3, 01-106 Warszawa, NIP:
7010556748, REGON: 363905731, KRS: 0000123456, działająca na stronie BookingHost.

  1. Definicje

2.1. Właściciel – osoba będąca obecnym klientem BookingHost, posiadająca aktywną
umowę na korzystanie z usług. 2.2. Osoba polecona – nowy klient, który został polecony
przez Właściciela i podpisał umowę z BookingHost.

  1. Warunki przyznawania rabatów

3.1. Właściciel otrzyma rabat w wysokości 600 PLN za każdą Osobę poleconą, która
podpisze umowę z BookingHost. 3.2. Rabat zostanie przyznany po odbyciu pięciu rezerwacji
przez Osobę poleconą. 3.3. Rabat będzie przyznawany w formie obniżenia prowizji
BookingHost dla Właściciela. Kwota rabatu zostanie odjęta od miesięcznej prowizji należnej
od Właściciela. Jeśli w danym miesiącu prowizja jest niższa niż wartość rabatu, odliczenie
nastąpi w wysokości dostępnej prowizji, a pozostała kwota rabatu zostanie przeniesiona do
kolejnego miesiąca. Proces ten będzie kontynuowany do momentu pełnego wykorzystania
rabatu. 3.4. W przypadku gdy Osoba polecona nie zrealizuje pięciu rezerwacji, rabat nie
zostanie przyznany. 3.5. Każdy obecny Właściciel może przystąpić do Programu i polecać
dowolną liczbę osób.

  1. Procedura realizacji rabatu

4.1. Właściciel zobowiązany jest wysłać indywidualny link afiliacyjny do formularza
rejestracyjnego Osobie poleconej. 4.2. Osoba polecona musi wypełnić formularz i podpisać
umowę z BookingHost. 4.3. Proces weryfikacji spełnienia warunków odbędzie się
automatycznie. Rabat zostanie naliczony na konto Właściciela po odbyciu pięciu rezerwacji
przez Osobę poleconą. 4.4. Automatycznie zostanie obniżona prowizja dla Właściciela w
sytuacji, gdy otrzyma on rabat.

  1. Wyłączenia i ograniczenia

5.1. Rabat może być wykorzystany tylko jednorazowo na jedną Osobę poleconą. 5.2.
Rabaty nie sumują się i nie mogą być przenoszone na inne osoby. 5.3. W przypadku
zerwania umowy przez Osobę poleconą przed zrealizowaniem pięciu rezerwacji, rabat nie
zostanie przyznany. 5.4. Właściciel musi mieć aktywną umowę z BookingHost zarówno w
momencie polecenia, jak i w momencie przyznania rabatu. 5.5. W przypadku zakończenia
współpracy przez Właściciela przed pełnym wykorzystaniem przysługującego mu rabatu,
nierozliczona część rabatu przepada i nie podlega żadnemu odszkodowaniu lub transferowi
na inne konto.

  1. Ochrona danych osobowych

6.1. Wszelkie dane osobowe przekazane w ramach Programu będą przetwarzane zgodnie z
przepisami o ochronie danych osobowych (RODO). 6.2. Administratorem danych
osobowych jest BookingHost Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Nakielska 3, 01-106 Warszawa.
Dane będą przetwarzane w celu realizacji Programu oraz w celach marketingowych, o ile
użytkownik wyraził na to zgodę. 6.3. Uczestnicy Programu mają prawo dostępu do swoich
danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.

  1. Postanowienia końcowe

7.1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w trakcie trwania Programu.
Wszelkie zmiany będą ogłaszane na stronie BookingHost. 7.2. Wszelkie reklamacje
związane z przyznawaniem rabatów należy zgłaszać na adres e-mail:
info@bookinghost.com. 7.3. W przypadku sporów dotyczących realizacji rabatów, strony
będą dążyły do ich polubownego rozwiązania. W przypadku braku porozumienia spory
będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 7.4. Regulamin wchodzi w życie
z dniem opublikowania na stronie BookingHost.

Loading..

See how much you could earn:

Studio
1
2
3+

Calculations based on a comparable list in the area of real estate, the number of guests and data and Bookinghost analysis

około  

rocznie

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Czytaj więcej OK